Kierunki studiów

forma studiów i poziom kształcenia:

 • stacjonarne I stopnia

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ (AKREDYTACJA, ECTS)

Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.

Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program  przewiduje  poznanie podstaw  filozofii,socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec),ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.

Usytuowanie  ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych ( w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granicWakacyjne kadry, Kręgi sztuki  i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej).

Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców  proponuje się  studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie  za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych).

Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze  realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną  ma przygotowanie do:

 • pracy w instytucjach kultury  (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych),
 • pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych,
 • pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
 • prowadzenia związanych z kulturą  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy  turystyczne,
 • opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową  w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej,  euroregionalnej,
 • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym do włączania seniorów w różne formy aktywności),
 • opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

ETNOLOGIA (AKREDYTACJA, ECTS)

forma studiów i poziom kształcenia:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne II stopnia

Specjalności na studiach I stopnia:

 • antropologia stosowana i studia kulturowe,
 • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym.

Specjalności na studiach II stopnia:

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Etnologia (używa się także terminów etnografia i antropologia kulturowa) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych.

Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:

 • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy) oraz problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym,
 • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonfliktowych i postkolonialnych,
 • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
 • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata,
 • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowymi,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaganie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastosowania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).

W ramach programów krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (MOST, Erasmus) studenci etnologii mają możliwość realizacji części programu dydaktycznego w innych ośrodkach akademickich w Polsce oraz za granicą. Znaczna część zajęć dydaktycznych ma charakter praktyczny, jest realizowana we współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami, co ma celu kształtowanie kompetencji zawodowych.

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw pozaeuropejskich (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową i nieprofesjonalną oraz folklorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe. Poznaje on również zastosowanie narzędzi badawczych przydatnych w procesie projektowania produktów i usług, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem do sprzedaży).

Pogłębienie i poszerzenie wiedzy antropologicznej oraz folklorystycznej umożliwiają poszczególne specjalności.

 

Na specjalności antropologia stosowana i studia kulturowe kształci się specjalistów do pracy w środowiskach wielokulturowych, w instytucjach działających na rzecz imigrantów i uchodźców, w placówkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej, pracy w odpowiednich jednostkach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne połączone z umiejętnością analizy rzeczywistości społecznej, np. w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, centrach badania opinii publicznej, instytucjach turystycznych, reklamie i marketingu. Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym zarówno w Polsce, jak i za granicą (na różnych obszarach kulturowych), w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego w warunkach skomplikowanych procesów transformacji kulturowych, m. in. takich, które zachodzą na pograniczach etnicznych.

 

Na specjalności dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym kształci się specjalistów w zakresie upowszechniania, promocji, ochrony, oceny i innowacyjnego wykorzystania lokalnego oraz światowego dziedzictwa kulturowego w sektorze kreatywnym, m.in. w dizajnie, działalności artystycznej, w mediach, turystyce, usługach biznesu kreatywnego (moda, nowe media, gry, reklama). Atutem są zajęcia praktyczne w pracowni ceramiki i pracowni projektowania graficznego, warsztaty z zakresu folkloru muzycznego, praktyki zawodowe w instytucjach i przedsiębiorstwach należących do sektora kreatywnego i sektora kultury, obozy badawcze w Polsce i za granicą.

 

Specjalność ekologia kulturowa powstała przy udziale finansowym funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Program kształcenia naświetla złożone relacje zachodzące między człowiekiem, kulturą a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym, za-równo w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Usytuowanie uniwersytetu na Śląsku daje wyjątkowe możliwości obserwowania zależności na linii człowiek – środowisko. W programie specjalności przewidziano zajęcia warsztatowe na terenie postindustrialnego Górnego Śląska oraz Beskidu Śląskiego. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną (m.in. w ramach kursów e-learningowych), ale również będą mieli kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy środowiska naturalnego i wykorzystującymi jego potencjał w ekoturystyce, nowoczesnych ekomuzeach, czy też przy odnawianiu obszarów zdegradowanych. Uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym oraz podejmowania działań rewitalizacyjnych. Celem studiów jest przygotowanie do wdrażania dobrych praktyk z zakresu ekologii kulturowej.

 

Celem specjalności etnologiczno-antropologicznej jest przygotowanie absolwenta charakteryzującego się zdolnością rozumienia, poprawnego interpretowania oraz umiejętnego wykorzystania – m.in. w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych – kulturowego kontekstu ludzkiej egzystencji. Moduły obejmują problematykę takich zagadnień antropologicznych, jak: różnorodność kulturowa i społeczna, tożsamość, konsumpcja, style życia, ekologia kulturowa. Student pogłębi dotychczas uzyskaną wiedzę i jednocześnie zdobędzie umiejętności związane z rozumieniem i interpretowaniem kultury współczesnej. Wiele z oferowanych modułów ma charakter projektowy, dzięki czemu student ma możliwość nawiązania współpracy z różnymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, co w przyszłości zaowocuje bogatą siecią kontaktów oraz cennym doświadczeniem praktycznym. Specjalność etnologiczno-antropologiczna z założenia ma być interdyscyplinarnym laboratorium kultury współczesności, dzięki czemu proponowana ścieżka kształcenia zawiera zarówno moduły przygotowujące studenta od strony teoretycznej, jak i takie, które umożliwiają mu zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych oraz nabycie kompetencji społecznych niezbędnych w multikulturowej rzeczywistości.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury; w zespołach projektujących produkty i usługi, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem ich do sprzedaży);
 • praca w instytucjach sprawujących opiekę nad imigrantami i uchodźcami;
 • praca w instytucjach aktywizujących różne grupy wiekowe i środowiskowe poprzez ukazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w pracy zarobkowej i w zagospodarowaniu czasu wolnego (organizowanie warsztatów, spotkań, prelekcji itp.);
 • praca w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, reklamie i marketingu;
 • praca w branży turystycznej (np. ekoturystyka);
 • praca w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej;
 • pełnienie funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej;
 • praca w placówkach upowszechniania kultury: muzeach (w tym ekomuzeach), domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych;
 • praca w charakterze ekspertów opracowujących, realizujących i oceniających projekty w dziedzinie kultury (zwłaszcza dotyczących twórczości ludowej i nieprofesjonalnej) oraz jurorów konkursów i przeglądów folklorystycznych;
 • praca w charakterze edukatorów z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów) oraz poradnictwo w kwestiach rewitalizacji obszarów postindustrialnych i ochrony zabytków kultury tradycyjnej;
 • praca badawcza w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie.

 

CIEKAWOSTKA

Koncepcja edukacji na kierunku etnologia na Uniwersytecie Śląskim zakłada łączenie teorii z praktyką. Prócz wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów studenci w ramach zajęć wyjeżdżają na obozy naukowe, prowadzą badania w terenie, odbywają praktyki zawodowe,  realizują projekty z instytucjami społecznymi i biznesowymi. Pod okiem pracowników naukowych uczestniczą w ekspedycjach badawczych w kraju i za granicą - Sudan, Czechy, Słowacja, Serbia, Niemcy.

***************************************************************************

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Etnologów organizują przeglądy i spotkania filmowe, m.in. „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” –  festiwal objazdowy zaangażowanego społecznie filmu dokumentalnego, współtworzony przez cieszyńskie środowisko akademickie z ramienia  polskich organizacji obrony praw człowieka oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

***************************************************************************

Międzywydziałowy Zespół Folkowy „FolkUŚ” skupia studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Celem działalności jest tworzenie i prezentowanie znanych melodii kultury tradycyjnej w zupełnie nowych, ciekawych aranżacjach. Grupa łączy wiele stylów muzycznych, od jazzu i swingu poprzez reggae do rock’n’roll’a.

***************************************************************************

forma studiów i poziom kształcenia:

 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne I stopnia

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ (AKREDYTACJA, ECTS)
(pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią)
Studia I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.
Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:

 • posiada rzetelną i ugruntowaną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną zorientowaną na rozwój, funkcjonowanie i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • potrafi diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i posługiwać się warsztatem psychopedagogicznym i arteterapeutycznym, zna zarówno źródła prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i form jego wspomagania oraz egzekwowania, jak i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym zagadnienia seksualności, prokreacji i życia rodzinnego,
 • zna formy wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych i potrafi je urzeczywistnić w różnych sytuacjach życiowych,
 • wyposażony jest w umiejętności organizowania proces wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym,
 • potrafi posługiwać się poznanymi metodami pracy w ramach metodyk specjalnych, projektować narzędzia i programy, dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kierować własnym warsztatem terapeutycznym w tym zakresie,
 • ma kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach edukacji;
 • posiada kompetencje i umiejętności stosowania różnych technik i metod terapii przez sztukę oraz działań twórczych w celu kształtowania wrażliwości, usprawniania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością; szczególnie zna i potrafi zastosować warsztat pracy w instytucjach prowadzących terapię zajęciową, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizację czasu wolnego poprzez stosowanie elementów: muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy.

 
            Perspektywy zawodowe
Absolwent może być zatrudniony jako:

 • nauczyciel w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach  ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym, świetlicach terapeutycznych,
 • arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciel wspomagający,
 • terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorosłych),
 • specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dużym walorem kierunku jest możliwość korzystania z kapitału wykwalifikowanej kadry akademickiej, praktyków, bogatego zaplecza dydaktycznego ale także zdobywania kompetencji podczas obozów integracyjnych oraz zupełnie nowej formy „tutoringu z praktyką”. W ramach, tej ostatniej student wraz ze swoim tutorem ustala plan pracy praktycznej oraz jego realizację z jednym dzieckiem niepełnosprawnym ze współpracującej z nami placówki w toku trzech lat studiów.

ZałącznikWielkość
PDF icon Oligofrenopedagogika z arteterapią.pdf42.28 KB

 

PEDAGOGIKA (AKREDYTACJA, ECTS)

forma studiów i poziom kształcenia:
stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne I stopnia
niestacjonarne II stopnia

 

PEDAGOGIKA

Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach specjalności:

 • animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczna z geragogiką
 • pedagogika społeczna z socjoterapią
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową
 • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z TURYSTYKĄ KULTURALNĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną przygotowują studentów do diagnozowania, projektowania, organizowania, prowadzenia i oceniania szeroko rozumianej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz społeczno-kulturalnej w różnych grupach wiekowych i środowiskowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalnąuzyskuje przygotowanie do pracy :

- w instytucjach kultury (ośrodki kultury, instytucje upowszechniania kultury - działy oświatowe, edukacyjne, praca z publicznością),

- w wydziałach kultury samorządów lokalnych,

- w lokalnych mediach,

- w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,

- do programowania i prowadzenia zajęć o tematyce kulturalno-twórczej (animacyjnych, edukacyjnych i turystycznych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- do współpracy ze szkołami i instytucjami kultury w realizacji edukacji kulturalnej,

- do opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną,

-do analizowania potrzeb kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego,

- do oceniania jakości i efektywności działań kulturalnych,

- do organizowania i prowadzenia instytucji związanych z animacja społeczno-kulturalną, edukacją kulturalną oraz turystyką kulturalną,

- do projektowania i realizacji działań związanych z turystyką kulturalną o różnych profilach,

- do pracy w instytucjach zajmujących się turystyką kulturalną.

 

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE Z SOCJOTERAPIĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia o specjalności doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapiąmają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, którzy będą pełnić rolę doradców zawodowych i edukacyjnych, a także socjoterapeutów.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieci, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji, np. osobom niedostosowanym społecznie, zagrożonym patologiami, brakiem możliwości rozwoju indywidualnego, perspektyw, brakiem pracy oraz osobom niepełnosprawnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może zostać zatrudniony w placówkach o charakterze pedagogicznym, a więc:

- w szkołach jako pedagog szkolny,

- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako doradca zawodowy i edukacyjny/szkolny,

- w instytucjach pomocowych, socjoterapeutycznych ,

- w urzędach pracy i innych instytucjach, które świadczą pomoc osobom w różnym wieku – jako terapeuta, opiekun w instytucjach pomocy społecznej.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny, nowego, ważnego społecznie zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni :

-  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w domach dziecka, bursach i internatach, świetlicach szkolnych),

- na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach,

-  w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych,

- jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w palcówkach rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym,

- w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych formach opieki nad dziećmi oraz w placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńczą i wychowawczą, to jest: przedszkolach, szkołach, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży.

- absolwenci będą posiadać kwalifikacje do pełnienia funkcji asystenta rodziny i będą mogli pracować bezpośrednio w środowisku rodzinnym (po udokumentowaniu rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną).

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną stanowi ofertę edukacyjną skierowaną dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych (instytucje i organizacje pomocy społecznej, instytucje oświatowo-wychowawcze) i pozarządowych (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia społeczne i wyznaniowe pracujące z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną posiada uprawnienia do pracy:

- w charakterze dziennego opiekuna, niani;

- w instytucjach organizujących opiekę i wychowanie małego dziecka – żłobkach, klubach malucha, klubach dziecięcych;

- w instytucjach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym: domy pomocy społecznej, centrach pomocy dziecku i rodzinie, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

- w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o różnym typie: socjalizacyjnym (domach dziecka), rodzinnym (rodzinnych domach dziecka, rodzinnym pogotowiu opiekuńczym), interwencyjnym (pogotowiu opiekuńczym, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, hostelach dla matek z dziećmi, osób uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych itp.), specjalistyczno-terapeutycznym – opieka nad dziećmi o indywidualnych potrzebach (placówkach terapeutyczno-leczniczych – domach wczasów dla dzieci, sanatoriach, szpitalach);

- w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych w formie:

·         opiekuńczej – kołach zainteresowań, świetlicach (szkolnych, środowiskowych), klubach, ogniskach wychowawczych;

·         pracy podwórkowej, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne;

- w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem.

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z GERAGOGIKĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika społeczna z geragogiką mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze.

Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność pedagogika społeczna z geragogiką. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent ww. specjalności może podjąć pracę jako:

- wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,

- jako pedagog szkolny, terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej,

- opiekun kwalifikowany w domu opieki społecznej

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z SOCJOTERAPIĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika społeczna z socjoterapiąprzygotowują studentów do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich stopniach edukacji.

Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym, jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, a szczególnie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może zostać zatrudniony jako:

- wychowawca lub nauczyciel w młodzieżowych ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

- jako wychowawca w świetlicach szkolnych.

 

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Specjalność resocjalizacja z edukacją międzykulturowąna studiach II stopnia Pedagogiki, ma na celu wykształceniewysoko wykwalifikowanych pedagogów i wychowawców, pracujących w obszarze edukacji, resocjalizacji i readaptacji społecznej, a także opieki i wychowania w typowych, i w szczególnych środowiskach – zróżnicowanych kulturowo. Klasyczny zakres pedagogiki resocjalizacyjnej został rozszerzony o grupę modułów z edukacji międzykulturowej, który ma wzbogacać kompetencje absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie społeczne.

Dzięki studiom na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową student zdobywa przygotowanie pedagogiczne (lub może je uzupełnić), kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także kompetencje merytoryczne i metodyczne zakresu edukacji międzykulturowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturowąmoże być zatrudniony jako:

- wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, (Dz.U. Nr 50, poz.400);

- pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach profilaktyki społecznej; wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w internatach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, w zakładach karnych i aresztach śledczych;

- pracownik w punktach interwencji kryzysowej oraz punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw, animator w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizację i organizujących pomoc osobom pochodzącym, ze środowisk wielokulturowych (rządowych, pozarządowych, komercyjnych).

Ponadto absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego[1].

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia[2] na kierunku humanistycznym i społecznym.

Studia realizowane są w języku polskim i angielskim[3] w odrębnych grupach, po spełnieniu warunków kwalifikacji. 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej wyposażają studenta w wiedzę i praktykę w zakresie szeroko rozumianych kompetencji humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki oraz kształcenia w obszarze kompetencji specjalistycznych, w sferach: diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzenia terapii pedagogicznych, współpracy z różnymi instytucjami wsparcia społecznego, pozyskiwania środków, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wsparcia bezpośredniego w zakresie pomocy i opieki medycznej.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy terapeuty i asystenta jest:

- środowisko społeczne, najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej,

- różnego rodzaju instytucje podejmujące wychowanie, kształcenie i terapię osób niepełnosprawnych (np. domy pomocy społecznej, oddziały prowadzące zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej),

- instytucje podejmujące pośrednie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących programy społeczno-kulturowe (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia – organizacje pożytku publicznego).

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalność wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach przedszkolnych - państwowych jak i prywatnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w ośrodkach specjalnych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych i innych formach wychowania

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

- placówkach przedszkolnych (państwowych i prywatnych), punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego,

- w ośrodkach specjalnych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych,

- innych formach wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.03.2009 r., z dnia 03.02.2009 r. i z dnia 19.04.2012 r.).

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Studia w zakresie specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna przygotowują studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne i terapeutyczne do:

- pracy z grupą dzieci 6-letnich,

- w klasie „0”,

- klasach I – III szkoły podstawowej,

- do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu w grupie dzieci 6-letnich, w klasie „0”, w klasach I – VI szkoły podstawowej,

- pracy w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,

- pracy pedagoga w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych,

- pracy pedagoga w administracji oświatowo – wychowawczej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Studia o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne obejmują przedmioty kształcenia ogólnego zgodnie ze standardami nauczania na specjalności nauczycielskiej. W obrębie zagadnień z pedagogiki student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły, diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Student kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne otrzymuje przygotowanie do:

- pracy w przedszkolach,

- szkołach podstawowych,

- szkołach sanatoryjnych, prewentoryjnych,

- w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w systemie publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół.

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z METODYKĄ EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

W trakcie studiów na specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i metodyka edukacji na odległość student nabywa wiedzę, umiejętności i postawy społeczne konieczne do pracy z dzieckiem (jest to specjalność pedagogiczna i nauczycielska). Jednocześnie uzyskuje nowoczesny zawód - metodyka edukacji na odległość - który ukazał się na liście 300 innowacyjnych zawodów opisanych w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celami jego pracy są: organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza, wybór multimediów zastosowanych w kursie, współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami przy opracowaniu kursu, wybór i organizacja właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym.

                Perspektywy zawodowe

Miejscami pracy metodyka edukacji na odległość są:

- instytucje świadczące usługi edukacji na odległość w systemie formalnego oraz pozaformalnego uczenia się,

- instytucje oświatowe, takie jak: szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli,

- instytucje publiczne i firmy prywatne świadczące usługi edukacyjno-doradcze lub zajmujące się opracowaniem kursów zdalnych.

Więcej informacji na stronie

https://www.facebook.com/Nowa-specjalno%C5%9B%C4%87-na-Pedagogice-w-zakresie-e-learningu-na-U%C5%9A-w-Cieszynie-834333209987023/

 

*************************************************************************

Studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i specjalności pokrewnychrazem z nauczycielami akademickimi podejmują i tworzą wiele atrakcyjnych i ważnych inicjatyw dla miasta i środowiska akademickiego. Są to działania edukacyjno-twórczo-wychowawcze, takie, jak: Noc w muzeum z Muzeum Śląskim w Cieszynie, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dla Dzieci, organizacja warsztatów makowych dla szkół, przygotowanie imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja we współpracy ze szkołami, pleneru malarskiego dla dzieci szkół cieszyńskich, warsztatów dla osób starszych.

************************************************************************

Na cieszyńskim wydziale działa Pracownia Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych. Tutaj kształcą się przyszli pedagodzy specjalni i asystenci osób niepełnosprawnych, a w przyszłości ma to być miejsce spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi tak, aby rodzice uzyskali tu konsultacje ze specjalistami, dziecko miało możliwość dodatkowej stymulacji rozwoju,  jednocześnie zaś studenci zyskaliby dodatkowe praktyki.
[1]  po spełnieniu pozostałych warunków konkursowych, określonych odrębnymi przepisami prawa

[2]lub studiów magisterskich. W razie nieposiadania przygotowania pedagogicznego i kierunkowego przez kandydata na specjalność, istnieje konieczność uzupełnienia tych kwalifikacji poprzez wyrównanie różnic programowych. 

[3] dotyczy tylko studiów stacjonarnych

kierunek:PEDGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z ARTETERAPIĄ
(ECTS)
 
forma studiów i poziom kształcenia:
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia
 
PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH Z ARTETERAPIĄ
(Specjalność: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią)
Studia II stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.
Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub studiów magisterskich) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych.
Absolwent studiów II stopnia na kierunkupedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:
-     posiada i potrafi  łączyć w działaniach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, wiedzy o sztuce i arteterapii;
-     posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych;
-     posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji, w szczególności pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; teorii kształcenia specjalnego; społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, oraz ich podstaw ekonomicznych i prawnych; organizacji systemu oświaty i wychowania oraz instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i neuropsychologicznym jak również wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
-     potrafi tworzyć indywidualne programy rozwoju i projektować narzędzia diagnostyczne i dydaktyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
-     potrafi projektować i przeprowadzać diagnozę i terapię;
-     ma pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, różnych jej form;
-     potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu prowadzenia badań naukowych, jak również projektowania działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii (muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy;
-     zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
-     posiada umiejętność stosowania komunikacji alternatywnej i języka migowego;
-     potrafi współdziałać z innymi specjalistami i rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak również podejmować decyzje zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi.
            Perspektywy zawodowe
Absolwent może być zatrudniony jako:
-        nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach  ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
-        wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, świetlicach terapeutycznych,
-        arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
-        nauczyciel współorganizujący proces edukacji (wspomagający),
-        terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorosłych),
-        specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Niezwykle cennym atutem jest nie tylko możliwość korzystania z wiedzy z dobrze wykwalifikowanej kadry (w dużej mierze składającej się z praktyków) i świetnego zaplecza dydaktycznego Uczelni, ale przede wszystkim z sieci współpracujących z nami placówek kształcenia specjalnego, integracyjnego i inkluzyjnego, gdzie student może mieć kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak również możliwość zapoznania się z charakterem pracy w danej placówce. Dużym walorem kierunku jest  „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to szansa na zapoznanie się z pracą ale również pokazanie siebie jako przyszłego pracownika i zapewnienie sobie miejsca pracy po studiach. Poza tym student ma możliwość praktycznego nabywania kompetencji do pracy w toku różnych eventów organizowanych zarówno przez samych studentów, jak również wykładowców na rzecz osób niepełnosprawnych odbywających się na terenie kampusu uniwersyteckiego.
CIEKAWOSTKA
***************************************************************************
Jednym z eventów cyklicznie organizowanych w kampusie na rzecz osób niepełnosprawnych jest Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnych. Odbywające się corocznie obchody jednoczą na naszym Wydziale niepełnosprawne dzieci, uczniów, podopiecznych placówek pomocowych z całego Województwa Śląskiego organizując wraz ze studentami warsztaty, zabawy, pokazy teatralne, koncerty muzyków z Wydziału Artystycznego.
***************************************************************************
Ciekawym wydarzeniem jest również odbywająca się corocznie „Magiczna Noc”, która dzięki gościnności zaprzyjaźnionej Szkoły Specjalnej w Sosnowcu, przyjmuje naszych studentów w swoje mury, pozwalając im poczuć prawdziwego ducha placówki. Poprzez wspólny wieczór, podczas którego studenci wspólnie z kadrą placówki, kadrą akademicką, uczniami, mogą uczestniczyć w tworzeniu ceramiki, witraży, hipoterapii, w wypale raku i rzeźb w piecu węgierskim uwieczniającym pamiątkową rzeźbę a potem wspólny nocleg i poranne uczestnictwo w zajęciach placówki nabywają motywacji do pracy w tym zawodzie.
***************************************************************************