Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

forma studiów i poziom kształcenia:

  • stacjonarne I stopnia

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ (AKREDYTACJA, ECTS)

Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.

Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program  przewiduje  poznanie podstaw  filozofii,socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec),ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.

Usytuowanie  ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych ( w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granicWakacyjne kadry, Kręgi sztuki  i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej).

Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców  proponuje się  studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie  za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych).

Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze  realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną  ma przygotowanie do:

  • pracy w instytucjach kultury  (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych),
  • pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych,
  • pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
  • prowadzenia związanych z kulturą  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
  • organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy  turystyczne,
  • opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową  w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej,  euroregionalnej,
  • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym do włączania seniorów w różne formy aktywności),
  • opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.