E-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo 2019/2020

STUDIA STACJONARNE II stopnia
       
Absolwent jest wyposażony w rzetelną, pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności w obrębie grup modułów pedagogicznych, informatycznych, zarządzania e-learningiem, a także posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych.
Zna i rozumie teorie i metody: związane z  projektowaniem  kursów elektronicznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz złożone zależności między nimi; dotyczące stosowania  rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość; stosowane  we  współpracy  z  dostawcami  i  odbiorcami  usług  edukacji  na odległość. Absolwent posiada znajomość głównych obszarów z zakresu psychologii zarządzania.
Dużym walorem kierunku są praktyki w międzynarodowych firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania na potrzeby e-learningu, uzyskania podwójnych dyplomów.
Studia opracowane w języku polskim i angielskim. Do 50% zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem technologii e-learningowej, co zapewnia giętki elastyczny tryb nauczania-uczenia się.  
Perspektywy zawodowe:
praca w różnych instytucjach oświatowych (szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli) publicznych oraz niepublicznych uczelniach, firmach państwowych lub prywatnych świadczących usługi edukacyjno – doradcze, w różnych sektorach biznesu, a także w firmach zajmujących się opracowaniem kursów zdalnych.
Została podpisana Umowa o podwójnych dyplomach z uczelnią partnerską Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina. Także w najbliższych planach złożenie Wniosku na grant w ramach programu Erasmus Mundus oraz uzyskanie środków na wyższe stypendia dla najlepszych studentów oraz staży na renomowanych uczelniach zagranicznych.
[current-page:title] - obraz