Nowości edukacyjne

EDUKACJA KULTURALNA
STUDIA  STACJONARNE II stopnia

Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.
W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno-warsztatowe i projektowe.
Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).

Perspektywy zawodowe:
prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury; organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych,
badania w tym zakresie.


E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO
STUDIA STACJONARNE II stopnia

       
Absolwent jest wyposażony w rzetelną, pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności w obrębie grup modułów pedagogicznych, informatycznych, zarządzania e-learningiem, a także posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych.
Zna i rozumie teorie i metody: związane z  projektowaniem  kursów elektronicznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz złożone zależności między nimi; dotyczące stosowania  rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość; stosowane  we  współpracy  z  dostawcami  i  odbiorcami  usług  edukacji  na odległość. Absolwent posiada znajomość głównych obszarów z zakresu psychologii zarządzania.
Dużym walorem kierunku są praktyki w międzynarodowych firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania na potrzeby e-learningu, uzyskania podwójnych dyplomów.
Studia opracowane w języku polskim i angielskim. Do 50% zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem technologii e-learningowej, co zapewnia giętki elastyczny tryb nauczania-uczenia się.  

Perspektywy zawodowe:
praca w różnych instytucjach oświatowych (szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli) publicznych oraz niepublicznych uczelniach, firmach państwowych lub prywatnych świadczących usługi edukacyjno – doradcze, w różnych sektorach biznesu, a także w firmach zajmujących się opracowaniem kursów zdalnych.


ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
antropologia stosowana w projektowaniu gier i przestrzeni wirtualnej 
specjalności na studiach II stopnia

Studia pozwalają zrozumieć fenomen funkcjonowania gier wideo i przestrzeni wirtualnej w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.  Celem kształcenia jest zatem przygotowanie do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (z grafikami, muzykami, autorami scenariuszy, informatykami realizującymi gry wideo). Rola etnologa/antropologa kultury polega w tym zespole na: - badaniu potrzeb użytkowników i rozpoznaniu motywacji, które mają wpływ na wybór określonego produktu, - prototypowaniu, czyli testowaniu nowych produktów lub usług w realnym środowisku, - prowadzeniu badań terenowych służących zgromadzeniu materiału źródłowego stanowiącego podstawę świata przedstawionego i fabuły.W ramach specjalności realizowane są zadania projektowe we współpracy z Wydziałem Artystycznym (prowadzącym kierunek: projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) oraz otoczeniem biznesowym. Dzięki temu już podczas studiów słuchacze uzyskują kompetencje ułatwiające zaprojektowanie ścieżki kariery zawodowej oraz budują sieć kontaktów w sektorze kreatywnym.

Perspektywy zawodowe:
ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo, researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych, pracownik agencji badań rynku, analityk potrzeb konsumenckich, konsultant  w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej.