Oligofrenopedagogika z arteterapią

forma studiów i poziom kształcenia:

 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne I stopnia

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ (AKREDYTACJA, ECTS)
(pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią)
Studia I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.
Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:

 • posiada rzetelną i ugruntowaną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną zorientowaną na rozwój, funkcjonowanie i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • potrafi diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i posługiwać się warsztatem psychopedagogicznym i arteterapeutycznym, zna zarówno źródła prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i form jego wspomagania oraz egzekwowania, jak i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym zagadnienia seksualności, prokreacji i życia rodzinnego,
 • zna formy wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych i potrafi je urzeczywistnić w różnych sytuacjach życiowych,
 • wyposażony jest w umiejętności organizowania proces wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym,
 • potrafi posługiwać się poznanymi metodami pracy w ramach metodyk specjalnych, projektować narzędzia i programy, dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kierować własnym warsztatem terapeutycznym w tym zakresie,
 • ma kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach edukacji;
 • posiada kompetencje i umiejętności stosowania różnych technik i metod terapii przez sztukę oraz działań twórczych w celu kształtowania wrażliwości, usprawniania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością; szczególnie zna i potrafi zastosować warsztat pracy w instytucjach prowadzących terapię zajęciową, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizację czasu wolnego poprzez stosowanie elementów: muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy.

 
            Perspektywy zawodowe
Absolwent może być zatrudniony jako:

 • nauczyciel w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach  ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym, świetlicach terapeutycznych,
 • arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciel wspomagający,
 • terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorosłych),
 • specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dużym walorem kierunku jest możliwość korzystania z kapitału wykwalifikowanej kadry akademickiej, praktyków, bogatego zaplecza dydaktycznego ale także zdobywania kompetencji podczas obozów integracyjnych oraz zupełnie nowej formy „tutoringu z praktyką”. W ramach, tej ostatniej student wraz ze swoim tutorem ustala plan pracy praktycznej oraz jego realizację z jednym dzieckiem niepełnosprawnym ze współpracującej z nami placówki w toku trzech lat studiów.