Pedagogika

 

PEDAGOGIKA (AKREDYTACJA, ECTS)

forma studiów i poziom kształcenia:
stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne I stopnia
niestacjonarne II stopnia

 

PEDAGOGIKA

Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach specjalności:

 • animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczna z geragogiką
 • pedagogika społeczna z socjoterapią
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową
 • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z TURYSTYKĄ KULTURALNĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną przygotowują studentów do diagnozowania, projektowania, organizowania, prowadzenia i oceniania szeroko rozumianej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz społeczno-kulturalnej w różnych grupach wiekowych i środowiskowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalnąuzyskuje przygotowanie do pracy :

- w instytucjach kultury (ośrodki kultury, instytucje upowszechniania kultury - działy oświatowe, edukacyjne, praca z publicznością),

- w wydziałach kultury samorządów lokalnych,

- w lokalnych mediach,

- w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,

- do programowania i prowadzenia zajęć o tematyce kulturalno-twórczej (animacyjnych, edukacyjnych i turystycznych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- do współpracy ze szkołami i instytucjami kultury w realizacji edukacji kulturalnej,

- do opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną,

-do analizowania potrzeb kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego,

- do oceniania jakości i efektywności działań kulturalnych,

- do organizowania i prowadzenia instytucji związanych z animacja społeczno-kulturalną, edukacją kulturalną oraz turystyką kulturalną,

- do projektowania i realizacji działań związanych z turystyką kulturalną o różnych profilach,

- do pracy w instytucjach zajmujących się turystyką kulturalną.

 

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE Z SOCJOTERAPIĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia o specjalności doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapiąmają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, którzy będą pełnić rolę doradców zawodowych i edukacyjnych, a także socjoterapeutów.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieci, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji, np. osobom niedostosowanym społecznie, zagrożonym patologiami, brakiem możliwości rozwoju indywidualnego, perspektyw, brakiem pracy oraz osobom niepełnosprawnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może zostać zatrudniony w placówkach o charakterze pedagogicznym, a więc:

- w szkołach jako pedagog szkolny,

- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako doradca zawodowy i edukacyjny/szkolny,

- w instytucjach pomocowych, socjoterapeutycznych ,

- w urzędach pracy i innych instytucjach, które świadczą pomoc osobom w różnym wieku – jako terapeuta, opiekun w instytucjach pomocy społecznej.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny, nowego, ważnego społecznie zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni :

-  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w domach dziecka, bursach i internatach, świetlicach szkolnych),

- na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach,

-  w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych,

- jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w palcówkach rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym,

- w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych formach opieki nad dziećmi oraz w placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńczą i wychowawczą, to jest: przedszkolach, szkołach, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży.

- absolwenci będą posiadać kwalifikacje do pełnienia funkcji asystenta rodziny i będą mogli pracować bezpośrednio w środowisku rodzinnym (po udokumentowaniu rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną).

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną stanowi ofertę edukacyjną skierowaną dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych (instytucje i organizacje pomocy społecznej, instytucje oświatowo-wychowawcze) i pozarządowych (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia społeczne i wyznaniowe pracujące z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną posiada uprawnienia do pracy:

- w charakterze dziennego opiekuna, niani;

- w instytucjach organizujących opiekę i wychowanie małego dziecka – żłobkach, klubach malucha, klubach dziecięcych;

- w instytucjach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym: domy pomocy społecznej, centrach pomocy dziecku i rodzinie, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

- w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o różnym typie: socjalizacyjnym (domach dziecka), rodzinnym (rodzinnych domach dziecka, rodzinnym pogotowiu opiekuńczym), interwencyjnym (pogotowiu opiekuńczym, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, hostelach dla matek z dziećmi, osób uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych itp.), specjalistyczno-terapeutycznym – opieka nad dziećmi o indywidualnych potrzebach (placówkach terapeutyczno-leczniczych – domach wczasów dla dzieci, sanatoriach, szpitalach);

- w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych w formie:

·         opiekuńczej – kołach zainteresowań, świetlicach (szkolnych, środowiskowych), klubach, ogniskach wychowawczych;

·         pracy podwórkowej, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne;

- w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem.

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z GERAGOGIKĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika społeczna z geragogiką mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze.

Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność pedagogika społeczna z geragogiką. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent ww. specjalności może podjąć pracę jako:

- wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,

- jako pedagog szkolny, terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej,

- opiekun kwalifikowany w domu opieki społecznej

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z SOCJOTERAPIĄ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności pedagogika społeczna z socjoterapiąprzygotowują studentów do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich stopniach edukacji.

Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym, jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, a szczególnie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może zostać zatrudniony jako:

- wychowawca lub nauczyciel w młodzieżowych ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

- jako wychowawca w świetlicach szkolnych.

 

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Specjalność resocjalizacja z edukacją międzykulturowąna studiach II stopnia Pedagogiki, ma na celu wykształceniewysoko wykwalifikowanych pedagogów i wychowawców, pracujących w obszarze edukacji, resocjalizacji i readaptacji społecznej, a także opieki i wychowania w typowych, i w szczególnych środowiskach – zróżnicowanych kulturowo. Klasyczny zakres pedagogiki resocjalizacyjnej został rozszerzony o grupę modułów z edukacji międzykulturowej, który ma wzbogacać kompetencje absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie społeczne.

Dzięki studiom na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową student zdobywa przygotowanie pedagogiczne (lub może je uzupełnić), kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także kompetencje merytoryczne i metodyczne zakresu edukacji międzykulturowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturowąmoże być zatrudniony jako:

- wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, (Dz.U. Nr 50, poz.400);

- pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach profilaktyki społecznej; wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w internatach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, w zakładach karnych i aresztach śledczych;

- pracownik w punktach interwencji kryzysowej oraz punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw, animator w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizację i organizujących pomoc osobom pochodzącym, ze środowisk wielokulturowych (rządowych, pozarządowych, komercyjnych).

Ponadto absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego[1].

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia[2] na kierunku humanistycznym i społecznym.

Studia realizowane są w języku polskim i angielskim[3] w odrębnych grupach, po spełnieniu warunków kwalifikacji. 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia o specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej wyposażają studenta w wiedzę i praktykę w zakresie szeroko rozumianych kompetencji humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki oraz kształcenia w obszarze kompetencji specjalistycznych, w sferach: diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzenia terapii pedagogicznych, współpracy z różnymi instytucjami wsparcia społecznego, pozyskiwania środków, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wsparcia bezpośredniego w zakresie pomocy i opieki medycznej.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy terapeuty i asystenta jest:

- środowisko społeczne, najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej,

- różnego rodzaju instytucje podejmujące wychowanie, kształcenie i terapię osób niepełnosprawnych (np. domy pomocy społecznej, oddziały prowadzące zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej),

- instytucje podejmujące pośrednie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących programy społeczno-kulturowe (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia – organizacje pożytku publicznego).

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalność wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach przedszkolnych - państwowych jak i prywatnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w ośrodkach specjalnych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych i innych formach wychowania

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

- placówkach przedszkolnych (państwowych i prywatnych), punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego,

- w ośrodkach specjalnych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych,

- innych formach wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.03.2009 r., z dnia 03.02.2009 r. i z dnia 19.04.2012 r.).

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Studia w zakresie specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna przygotowują studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne i terapeutyczne do:

- pracy z grupą dzieci 6-letnich,

- w klasie „0”,

- klasach I – III szkoły podstawowej,

- do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu w grupie dzieci 6-letnich, w klasie „0”, w klasach I – VI szkoły podstawowej,

- pracy w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,

- pracy pedagoga w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych,

- pracy pedagoga w administracji oświatowo – wychowawczej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Studia o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne obejmują przedmioty kształcenia ogólnego zgodnie ze standardami nauczania na specjalności nauczycielskiej. W obrębie zagadnień z pedagogiki student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły, diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Student kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne otrzymuje przygotowanie do:

- pracy w przedszkolach,

- szkołach podstawowych,

- szkołach sanatoryjnych, prewentoryjnych,

- w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w systemie publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół.

 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z METODYKĄ EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

forma studiów i poziom kształcenia:

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

W trakcie studiów na specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i metodyka edukacji na odległość student nabywa wiedzę, umiejętności i postawy społeczne konieczne do pracy z dzieckiem (jest to specjalność pedagogiczna i nauczycielska). Jednocześnie uzyskuje nowoczesny zawód - metodyka edukacji na odległość - który ukazał się na liście 300 innowacyjnych zawodów opisanych w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celami jego pracy są: organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza, wybór multimediów zastosowanych w kursie, współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami przy opracowaniu kursu, wybór i organizacja właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym.

                Perspektywy zawodowe

Miejscami pracy metodyka edukacji na odległość są:

- instytucje świadczące usługi edukacji na odległość w systemie formalnego oraz pozaformalnego uczenia się,

- instytucje oświatowe, takie jak: szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli,

- instytucje publiczne i firmy prywatne świadczące usługi edukacyjno-doradcze lub zajmujące się opracowaniem kursów zdalnych.

Więcej informacji na stronie

https://www.facebook.com/Nowa-specjalno%C5%9B%C4%87-na-Pedagogice-w-zakresie-e-learningu-na-U%C5%9A-w-Cieszynie-834333209987023/

 

*************************************************************************

Studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i specjalności pokrewnychrazem z nauczycielami akademickimi podejmują i tworzą wiele atrakcyjnych i ważnych inicjatyw dla miasta i środowiska akademickiego. Są to działania edukacyjno-twórczo-wychowawcze, takie, jak: Noc w muzeum z Muzeum Śląskim w Cieszynie, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dla Dzieci, organizacja warsztatów makowych dla szkół, przygotowanie imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja we współpracy ze szkołami, pleneru malarskiego dla dzieci szkół cieszyńskich, warsztatów dla osób starszych.

************************************************************************

Na cieszyńskim wydziale działa Pracownia Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych. Tutaj kształcą się przyszli pedagodzy specjalni i asystenci osób niepełnosprawnych, a w przyszłości ma to być miejsce spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi tak, aby rodzice uzyskali tu konsultacje ze specjalistami, dziecko miało możliwość dodatkowej stymulacji rozwoju,  jednocześnie zaś studenci zyskaliby dodatkowe praktyki.
[1]  po spełnieniu pozostałych warunków konkursowych, określonych odrębnymi przepisami prawa

[2]lub studiów magisterskich. W razie nieposiadania przygotowania pedagogicznego i kierunkowego przez kandydata na specjalność, istnieje konieczność uzupełnienia tych kwalifikacji poprzez wyrównanie różnic programowych. 

[3] dotyczy tylko studiów stacjonarnych