Pedagogika

STUDIA STACJONARNE I stopnia, II stopnia,       NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie


Specjalności na studiach II stopnia:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
  • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
STUDIA I stopnia


Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie. Jest on odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi, rodzinami nieradzącymi sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole w zawodzie nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie mają pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.

Specjalność ta – na studiach stacjonarnych - została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Studenci będą uczestniczyć między innymi w warsztatach mających na celu rozwój kompetencji społecznych (interpersonalnych, komunikacyjnych i międzykulturowych), w warsztatach myślenia komputacyjnego, praktykach śródrocznych, kursie z zakresu statystycznej analizy danych z badań ilościowych i jakościowych. 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

● w placówkach szkolnych jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;
● na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach;
● w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych
● w placówkach resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
● w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych;
● jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w placówkach rehabilitacji dzieci;
● w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych formach opieki nad dziećmi.


ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
STUDIA II stopnia

Specjalność nauczycielska. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Na studiach II stopnia absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na tę specjalność. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę : o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną; odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania), zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)  oraz organizacji i prowadzenia badań.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  pedagog szkolny, pedagog pracy korekcyjno-kompensacyjnej w klasach I-III.

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
STUDIA II stopnia

Specjalność nauczycielska. Absolwent studiów  I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia, przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Na studiach II stopnia absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na tę specjalność. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę: o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną, odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania)  oraz organizacji i prowadzenia badań.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  jako pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej lub środowiskowej.


 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
 STUDIA II stopnia

Specjalność nauczycielska. Studia wyposażają w wiedzę i praktykę o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną, odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania); z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wsparcia jego rodziny  oraz organizacji i prowadzenia badań.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia w zawodzie nauczyciela.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w placówkach przedszkolnych (państwowych i prywatnych), w oddziałach, zespołach, punktach, ośrodkach,  przedszkolach  specjalnych, integracyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
STUDIA II stopnia

To oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach.
 

Perspektywy zawodowe:
żłobek, szkoła (świetlica, pedagog), placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjny), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej.


RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ
  STUDIA II stopnia

Studia wdrażające nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych.
 

Perspektywy zawodowe:
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, placówki resocjalizacyjne.