Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

kierunek:PEDGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z ARTETERAPIĄ
(ECTS)
 
forma studiów i poziom kształcenia:
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia
 
PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH Z ARTETERAPIĄ
(Specjalność: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią)
Studia II stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.
Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub studiów magisterskich) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych.
Absolwent studiów II stopnia na kierunkupedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:
-     posiada i potrafi  łączyć w działaniach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, wiedzy o sztuce i arteterapii;
-     posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych;
-     posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji, w szczególności pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; teorii kształcenia specjalnego; społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, oraz ich podstaw ekonomicznych i prawnych; organizacji systemu oświaty i wychowania oraz instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i neuropsychologicznym jak również wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
-     potrafi tworzyć indywidualne programy rozwoju i projektować narzędzia diagnostyczne i dydaktyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
-     potrafi projektować i przeprowadzać diagnozę i terapię;
-     ma pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, różnych jej form;
-     potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu prowadzenia badań naukowych, jak również projektowania działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii (muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy;
-     zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
-     posiada umiejętność stosowania komunikacji alternatywnej i języka migowego;
-     potrafi współdziałać z innymi specjalistami i rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak również podejmować decyzje zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi.
            Perspektywy zawodowe
Absolwent może być zatrudniony jako:
-        nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach  ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
-        wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, świetlicach terapeutycznych,
-        arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
-        nauczyciel współorganizujący proces edukacji (wspomagający),
-        terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorosłych),
-        specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Niezwykle cennym atutem jest nie tylko możliwość korzystania z wiedzy z dobrze wykwalifikowanej kadry (w dużej mierze składającej się z praktyków) i świetnego zaplecza dydaktycznego Uczelni, ale przede wszystkim z sieci współpracujących z nami placówek kształcenia specjalnego, integracyjnego i inkluzyjnego, gdzie student może mieć kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak również możliwość zapoznania się z charakterem pracy w danej placówce. Dużym walorem kierunku jest  „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to szansa na zapoznanie się z pracą ale również pokazanie siebie jako przyszłego pracownika i zapewnienie sobie miejsca pracy po studiach. Poza tym student ma możliwość praktycznego nabywania kompetencji do pracy w toku różnych eventów organizowanych zarówno przez samych studentów, jak również wykładowców na rzecz osób niepełnosprawnych odbywających się na terenie kampusu uniwersyteckiego.
CIEKAWOSTKA
***************************************************************************
Jednym z eventów cyklicznie organizowanych w kampusie na rzecz osób niepełnosprawnych jest Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnych. Odbywające się corocznie obchody jednoczą na naszym Wydziale niepełnosprawne dzieci, uczniów, podopiecznych placówek pomocowych z całego Województwa Śląskiego organizując wraz ze studentami warsztaty, zabawy, pokazy teatralne, koncerty muzyków z Wydziału Artystycznego.
***************************************************************************
Ciekawym wydarzeniem jest również odbywająca się corocznie „Magiczna Noc”, która dzięki gościnności zaprzyjaźnionej Szkoły Specjalnej w Sosnowcu, przyjmuje naszych studentów w swoje mury, pozwalając im poczuć prawdziwego ducha placówki. Poprzez wspólny wieczór, podczas którego studenci wspólnie z kadrą placówki, kadrą akademicką, uczniami, mogą uczestniczyć w tworzeniu ceramiki, witraży, hipoterapii, w wypale raku i rzeźb w piecu węgierskim uwieczniającym pamiątkową rzeźbę a potem wspólny nocleg i poranne uczestnictwo w zajęciach placówki nabywają motywacji do pracy w tym zawodzie.
***************************************************************************