Konferencja pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”

Galeria

1. 26 marca 2019 r. w Cieszynie w Centrum Konferencyjnym WEiNoE…2. …odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”…3. …będąca kontynuacją cyklu konferencji pn. „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”.4. Spotkanie uroczyście otworzył II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major…5. …a także Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Bogusław Dziadzia…6. …przewodnicząca cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta…7. …oraz zastępca przewodniczącej Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ.8. Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. z Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego zaprezentowała ciekawe i zabawne uwagi z dzienniczków szkolnych uczniów cieszyńskich w XVIII wieku.9. Dr Józef Szymeczek, dyrektor Instytutu ds. Badań Tożsamości Europejskiej Uniwersytetu Ostrawskiego, przedstawił dzieje szkolnictwa mniejszościowego w Czechosłowacji i Republice Czeskiej. 10. Mgr Małgorzata Rakowska, przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków, przybliżyła realia działalności organizacji polskich w Republice Czeskiej. 11. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie mgr Urszula Czudek oraz asystentka z WEiNoE UŚ dr Aleksandra Gancarz przedstawiły efekty prowadzonej od 2017 roku współpracy. 12. Obradom konferencyjnym towarzyszyły warsztaty dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w ramach Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. 13. Mgr Sylwia Ryszawy (na zdjęciu) i dr Barbara Chojnacka-Synaszko przeprowadziły warsztaty z edukacji międzykulturowej dla dwóch grup warsztatowych. 14. W organizację konferencji zaangażowali się studenci pierwszego roku I st. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem rodziny.15. Konferencja stanowiła okazję do integracji różnych środowisk szkolnych i akademickich z obu brzegów Olzy.