Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”

13-14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywać się będzie V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”.
 
Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie jak:
- człowiek dotknięty wykluczeniem - między oswojeniem a walką z negatywnym
wykluczeniem;
- wykluczenie jako problem edukacyjny - społeczny sens wyłączania jako procesu
pozytywnego;
- rodzina wykluczona, rodzina wobec wykluczenia;
- badania empiryczne dotyczące uwarunkowań, rozmiaru i form wykluczenia;
- programy i poczynania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i jego przezwyciężaniu -
działania szkół, Kościołów, związków wyznaniowych, instytucji samorządowych i
organizacji pozarządowych;
- wykluczenie społeczne i edukacyjne a polityka.
 
Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać do 10.03.2016r. na adresy e-mail: katarzyna.jas2@gmail.com; astud@poczta.fm; s.ryszawy@gmail.com
 
Organizatorami konferencji są: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ, Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN,Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn.
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Starosta Cieszyński oraz Burmistrz Miasta Cieszyna.