O czasopiśmie, wydawca i redakcja

Rocznik Studia z Filozofii Polskiej (sugerowany skrót SFP) ukazuje się od 2006 r. (tom 1) pod numerem ISBN 978-83-60163-19-1, od 2007 r. pod numerem ISSN 1897-8584.
Inicjatorami i twórcami rocznika SFP są dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl – jego redaktorzy.
Inspiracją do założenia tego typu czasopisma, prezentującego badania z zakresu historii filozofii polskiej, było uczestnictwo (2003-2006) jego redaktorów w seminariach naukowych dotyczących filozofii polskiej prowadzonych przez prof. dr. hab. Czesława GŁOMBIKA oraz przez  prof. dr. hab. Krzysztofa WIECZORKA w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz w seminariach naukowych dotyczących polskiej filozofii przyrody prowadzonych przez prof. dr. hab. Michała HELLERA i prof. dr. hab. Janusza MĄCZKĘ  w Papieskiej Akademii Teologicznej.
Nakład rocznika wynosi 200 (+ 30) sztuk.
Kolportaż rocznika zapewnia Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda (Kraków) scriptum@scriptum.strefa.pl lub admin@scriptum.strefa.pl i tam należy kierować zamówienia w sprawie zakupu poszczególnych numerów.
Adres redakcji:
studiafp@onet.eumarek.rembierz@gmail.com, slez.krzysztof@poczta.onet.pl
(korespondencję zaadresowaną na dr hab. Marek REMBIERZ i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI prosimy przesyłać na adres: Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie: „Studia z Filozofii Polskiej – redakcja”)
Wydawcy: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl
SFP ukazują się we współpracy wydawniczej z Instytutem Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – kontakt: it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl lub Dyrektor Instytutu Teologicznego – ks prof. zw. dr hab. Tadeusz BORUTKA  - kontakt: T.Borutka@bielsko.opoka.org.pl
SFP ukazują się we współpracy wydawniczej z Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Oddział w Cieszynie.
Komitet redakcyjny: dr hab. Marek REMBIERZ i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI (redaktorzy naczelni) - kontakt: marek.rembierz@gmail.com - kontakt:
slez.krzysztof@poczta.onet.pl (członkowie zwyczajni komitetu redakcyjnego, pełniący również funkcje redaktorów tematycznych) .

Przewodniczący komitetu recenzyjnego prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK – kontakt: kvik@poczta.onet.pl i współkoordynatorzy procesów recenzyjnych: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl

Sekretarze redakcji:
dr Leszek ŁYSIEŃ (I sekretarz redakcji) - kontakt: lysien@poczta.onet.pl
mgr Maria MISIK (II sekretarz redakcji) - kontakt: mariamisik@o2.pl