Podstawowe informacje dla Autorów

1) Redakcja i wydawca nie zapewniają honorariów za opublikowane teksty. Każdy z autorów otrzyma natomiast 1 sztukę rocznika, w którym znajduje się jego tekst.
2) W sprawie możliwości publikacji artykułów prosimy kontaktować się z dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl
3) Teksty w formacie Word prosimy przesyłać na adres redaktorów lub na adres pocztowy redakcji.
4) UWAGA: Tekst musi spełniać Kryteria Stylowe SFP (Word) określone na stronie internetowej Redakcji. W przypadku materiałów przesyłanych redakcji przez osoby nie posiadające co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, zalecane jest dołączenie rekomendacji (recenzji) osoby z takim stopniem.
5) Tekst drukowany stanowi podstawową i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). Ponadto po roku od wydania kolejnego numeru pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line (w formacie pdf na stronach internetowych SFP).
6) Autor składający tekst do druku w SFP zgadza się na umieszczenie na stronie internetowej SFP pełnego tekstu swojego artykułu po upływie roku od jego ukazania się drukiem i nie rości sobie jakichkolwiek pretensji finansowych z tytułu nieograniczonego dostępu w sieci do efektów jego pracy.