Program Edukacja: Mobilność w szkolnictwie wyższym (dla pracowników uczelni i studentów) - termin składania wniosków: 6.09.2019r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że został uruchomiony nowy Program Edukacja, który powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

W Programie Edukacja wyodrębniono 4 komponenty:

I.                   Profesjonalny rozwój kadry.

II.                Mobilność w szkolnictwie wyższym.

III.             Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe.

IV.             Współpraca instytucjonalna.

Dział Współpracy z Zagranicą będzie się zajmować komponentem II - Mobilność w szkolnictwie wyższym. Sposób wnioskowania i przewidziane działania są podobne do programu Erasmus +.

W komponencie II możliwe jest wnioskowanie o mobilność studentów i pracowników uczelni do i z uczelni z Państw-Darczyńców:

·         mobilność studentów: wyjazdy i przyjazdy studentów na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,

·         wyjazdy i przyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,

·         mobilność pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

·         mobilność pracowników w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie,

·         mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej.

Mobilności studentów i pracowników uczelni będą realizowane na zasadach zbliżonych do programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

Dział Współpracy z Zagranicą złoży jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania komponentu II na podstawie propozycji z jednostek UŚ.

Wymogiem formalnym jest podpisanie przed złożeniem wniosku Listu Intencyjnego z uczelnią partnerską z Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie do Działu Współpracy z Zagranicą, w terminie do 6 września 2019 roku, listów intencyjnych podpisanych przez partnerów. Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego znajduje się w załączeniu. Prosimy również o podanie drogą mailową planowanej liczby i typów mobilności, uzgodnionej z partnerem zagranicznym.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://education.org.pl/strefa-beneficjenta/informacje-ogolne/opis-programu/

http://education.org.pl/strefa-beneficjenta/zanim-zlozysz-wniosek/wyszukiwanie-partnerow/

http://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-ii-mobilnosc-w-szkolnictwie-wyzszym/ (pod tym linkiem znajdą Państwo przewodnik dla wnioskodawców, informacje dot. stawek mobilności kadry oraz studentów, ram czasowych i uprawnionych partnerach, itp.).

Osobą kontaktową w Dziale Współpracy z Zagranicą jest pani Marta Żebracka, e-mail: marta.zebracka@us.edu.pl.