PTP - zasady przyjomwania nowych członków

CZŁONKOSTWO
 
 
Członek zwyczajny to każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych,
  • ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej.

Deklaracja członkowska - członek zwyczajny
Deklaracja członkowska - członek zwyczajny - plik edytowalny
 
Członek stowarzyszony to każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji określonych w § 12 pkt 1. Statutu PTP, a który deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.
Deklaracja członkowska - członek stowarzyszony
Deklaracja członkowska - członek stowarzyszony - plik edytowalny
 
Członek wspierający to każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Szczegółowe warunki członkostwa określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.)
Deklaracja członkowska - członek wspierający - osoba prawna
Deklaracja członkowska - członek wspierający - osoba fizyczna
 
SKŁADKI
Składki członkowskie
Roczna składka członkowska wynosi:

  • Profesor i doktor habilitowany: 90 zł.
  • Doktor: 60 zł.
  • Magister: 30 zł.
  • Emerytowani (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 20 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków.
Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTP lub bezpośrednio do skarbnika danego Oddziału Towarzystwa.
Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok ..., nazwa oddziału”