REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII SOCJOLOGICZNEJ pt. Codzienność/niecodzienność

Konkurs fotograficzny plakat 2017

1.  Organizatorem konkursu fotografii socjologicznej pt. „Codzienność/niecodzienność” jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Po Moc” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Młodych Uczonych i Artystów.
2.  Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka konkursu jest dowolna, jednak musi korespondować z tytułem konkursu.
3.  Technika wykonania prac jest dowolna.
4.  Na konkurs można nadesłać prace które nie zostały poddane manipulacji polegającej na wprowadzaniu zmian w sposób selektywny. Dopuszczalna jest obróbka globalna (np. zmiana kontrastu, nasycenia, desaturacja etc.)
5.  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii (zestaw oznaczony wg. podanego kryterium będzie traktowany jako jedna praca)
6.  Wymogi techniczne prac:
– minimum 3500 px (dłuższy bok), 300dpi, RGB
– tytuł wg wzoru imie_nazwisko_01, imie_nazwisko_02, itd.
– w wypadku zestawu imię_nazwisko_Z1_01, imię_nazwisko_Z1_02, itd. (kolejny zestaw należy oznaczyć imię_nazwisko_Z2_01)
– zdjęcia można nadsyłać do 21 kwietnia 2017r. do godziny 24:00 wyłącznie drogą elektroniczną
7.  Fotografie spełniające wymogi techniczne należy nadsyłać na adres:konkursfotograficzny.pts2017@gmail.com
w tytule wpisując „konkurs”, dodatkowo w treści wiadomości należy podać:
– imię
– nazwisko
– nr telefonu
– adres e-mail
8.  Przesłane pliki nie będą zwracane.
9.  Uczestnik wysyłając zdjęcia na konkurs oświadcza, że jest ich autorem i udziela Organizatorowi bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację nadesłanych fotografii na polach eksploatacji określonych w Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych w dniu nadesłania prac na konkurs; w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie

10.  Uczestnik konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne wady prawne nadesłanych fotografii, w tym roszczenia osób trzecich dotyczące zarejestrowanego wizerunku.
11.  Prace nie spełniające wymogów regulaminu zostaną zdyskwalifikowane.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08 maja 2017r.
13. Zdjęcia oceni jury w składzie:
– mgr Jakub Ochnio – Związek Polskich Artystów Fotografików
– dr hab. Julita Makaro – Polskie Towarzystwo Socjologiczne
– dr hab. Łukasz Huculak, prof. ASP – Akademia Młodych Uczonych i Artystów
– dr Olga Nowaczyk – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
- Adrian Lorkowski – Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PO MOC” UWr
14. Decyzje jury są ostateczne.
15. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pts.wroclaw.ploraz na stronie https://www.facebook.com/AKNSPSPoMoc, a także na profilach facebook i stronie internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (www.socjologia.uni.wroc.pl;https://www.facebook.com/InstytutSocjologiiUWr/)
16. O miejscu i terminie otwarcia wystawy połączonego z uroczystym wręczeniem nagród uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej wiadomości.
17. Jury ma prawo przyznać jedną nagrodę główną oraz dodatkowe wyróżnienia.
18. Jury ma prawo nie przyznać żadnej z w/w nagród.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
20.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
21.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).