Spotkanie z PTP z prof Natalią Morze

[current-page:title] - obraz

Spotkanie odbyło się w Sali Senackiej WEiNoE w Cieszynie w dniu 24 maja 2017 roku. Podczas spotkania został przedstawiony wykład na temat: „Public information and educational environment” (“informacje publiczne i środowisko edukacyjne”). Zostały przedstawione  trendy w edukacji, ocena Uniwersytetów na podstawie Webometrix, strategia i plany działań współczesnego Uniwersytetu w  warunkach globalnej przestrzeni cyfrowej. Pani Prorektor podzieliła się doświadczeniem w tworzeniu elektronicznej przestrzeni informacyjno-edukacyjnej BGKU, który jest w czołówce Uniwersytetów na Ukrainie, jego osiągnieciami, wyzwaniami jakie przed nim stoją, a także planami na przyszłość.
Pani Prof. Natalia Morze przedstawiła koncepcje opracowania i udostępnienia  informacji publicznych, kategorii informacji wewnętrznych, zamkniętych dla ogólnego dostępu. Oprócz tego zostały przedstawione i przeanalizowane główne składniki elektronicznego środowiska studenta.
Po prezentacji odbyła się ciekawa rozmowa i owocna dyskusja z członkami PTP Oddział w Cieszynie na temat przyszłości edukacji, wykorzystania technologii informacyjno-edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia, w tym dla osób z ograniczonymi możliwościami i specjalnymi potrzebami, wzmocnienia współpracy międzynarodowej, realizacji wspólnych projektów, wymiany kadry naukowej i studentów, przygotowania wspólnych publikacji i konferencji.
Dzięki podpisanej w 2015 roku Umowie Bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a BGKU w 2015 roku, wszystkie działania mają podstawy formalno-prawne.

Spotkanie odbyło się w Sali Senackiej WEiNoE w Cieszynie w dniu 24 maja 2017 roku. Podczas spotkania został przedstawiony wykład na temat: „Public information and educational environment” (“informacje publiczne i środowisko edukacyjne”). Zostały przedstawione  trendy w edukacji, ocena Uniwersytetów na podstawie Webometrix, strategia i plany działań współczesnego Uniwersytetu w  warunkach globalnej przestrzeni cyfrowej. Pani Prorektor podzieliła się doświadczeniem w tworzeniu elektronicznej przestrzeni informacyjno-edukacyjnej BGKU, który jest w czołówce Uniwersytetów na Ukrainie, jego osiągnieciami, wyzwaniami jakie przed nim stoją, a także planami na przyszłość.
Pani Prof. Natalia Morze przedstawiła koncepcje opracowania i udostępnienia  informacji publicznych, kategorii informacji wewnętrznych, zamkniętych dla ogólnego dostępu. Oprócz tego zostały przedstawione i przeanalizowane główne składniki elektronicznego środowiska studenta.
Po prezentacji odbyła się ciekawa rozmowa i owocna dyskusja z członkami PTP Oddział w Cieszynie na temat przyszłości edukacji, wykorzystania technologii informacyjno-edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia, w tym dla osób z ograniczonymi możliwościami i specjalnymi potrzebami, wzmocnienia współpracy międzynarodowej, realizacji wspólnych projektów, wymiany kadry naukowej i studentów, przygotowania wspólnych publikacji i konferencji.
Dzięki podpisanej w 2015 roku Umowie Bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a BGKU w 2015 roku, wszystkie działania mają podstawy formalno-prawne.
 
 
 
Notka biograficzna gościa
 
Profesor dr hab. Nataliia Morze, członek korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, autor ponad 300 publikacji, podręczników, bierze udział w wielu projektach międzynarodowych i krajowych, pełni szereg ważnych funkcji w komisjach i radach naukowych.
 
Edukacja
• 2010 - członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
• 2004 - praca doktorska: "System metodologii szkolenia przyszłych nauczycieli informatyki w uniwersytetach pedagogicznych", specjalność 13.00.02 - "Teoria i metodyka szkoleń informatycznych"
• 2003 - profesor
•1987 – doktorat w zakresie nauk pedagogicznych, przyznawany przez Radę Naukową M.P. Dragomanov National Pedagogical University (Kijów), specjalność: teoria i metodologia nauczania (informatyka)
•1978 - M. Dragomanov Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny. Kwalifikacja - nauczyciel matematyki
 
Doświadczenie zawodowe i naukowe
• 2011 - obecnie - wiceprzewodniczący ds. Technologii informacyjnych, profesor Borys Grinchenko Kyiv University
• 2007-2011 - wiceprzewodniczący ds. Technologii informacyjnych i komunikacyjnych, kierownik działu informatyki, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk o Środowisku Ukrainy, Kijów
• 1998-2006 - Wiceprzewodniczący ds. Badań Naukowych, Dyrektor Departamentu Informatyki, Profesor, Akademia Pracy i Stosunków Społecznych, Kijów
• 1983-1998 - zastępca dziekana Wydziału Fizyki i Matematyki, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Kijów
• 1980- 1983 - kierownik laboratorium matematycznego, Państwowy Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kijów
• 1978-1980 - nauczyciel matematyki zawodowej School №17, zastępca profesora zawodowego School №17, Kijów
 
Tytuł kursu nauczania:
2000-2015 - Metody nauczania informatyki w szkołach średnich
Metody nauczania Informatyki w szkolnictwie wyższym.
2010-2016 - Technologie komunikacji informacyjnej w edukacji
2015-2017 - innowacyjne metody, technologie i ocena jakości e-learningu
 
Dodatkowe informacje
• 2014-2017 - Koordynator uczelni IRNet Project "Międzynarodowa sieć badawcza do badania i opracowywania nowych narzędzi i metod zaawansowanej nauki pedagogicznej w dziedzinie instrumentów ICT, e-learningu i kompetencji międzykulturowych", Siódme finansowanie programu ramowego Schemat MARIE CURIE MIĘDZYNARODOWA KONIECZNOŚĆ BADAWCZA (IRSES), (nr: PIRSES-GA-2013-612536) (www.irnet.us.edu.pl)
• 2013-2016 - projekt TEMPUS Desire Project koordynatora (tempus.kubg.edu.ua/en)
• 2016 - obecnie - opiekun ukraińskiego badania i pilotażowego eksperymentu na temat "Stworzenie i testowanie metodycznego systemu nauczania podstaw robotów w ramach edukacji STEM"
• 2016 - obecny - opiekun projektu "Edukacja inteligentna systemu edukacji w Kijowie"
• 2016 - obecnie - opiekun projektu "Studenci kształcenia na odległość zamieszkujący na Krymie i ATO (http://v-svit.kiev.ua/)
• 2012 - Członek jury w konkursie Global nauczyciele w zakresie wdrażania metody projektu opartej na wykorzystaniu ICT, Microsoftu
• 2006-2012 - Państwowy (Ukraina) ekspert krajowego programu ICT w edukacji
• 2004-2012 - Starszy trener programu Microsoft "Uczenie się współpracy"
• 2004-2010 - starszy trener programu Word Word "Daj się w przyszłość"
• 2008-2009 - ekspert projektu UNECKO FAO, AgroWeb, Hungaria
• 2008-2009 - ekspert projektu FAO ESCORENA, Polska, Poznań
• 2006 - 2008 - koordynator projektu Teach-it.net, Polska
• 1983-2007 - uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu infrastruktury dla państwowych systemów edukacji informatycznej na Ukrainie, współpracując z organizacjami nieformalnymi, takimi jak I * EARN-Ukraina, jako ekspert i trener dla nauczycieli informatyki i projektu Prace
• 2002 - 2004 - ekspert DEEP (program wymiany dla edukacji na rzecz demokracji), USA, fundacja Clouse Up w USA
• 2011-2017 - organizator warsztatów naukowych dla studentów i nauczycieli "Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji" w BGKU
• 2015 - obecnie - redaktor naukowy czasopisma nauk ścisłych "Otwórz środowisko edukacyjne współczesnej uczelni" (http://openedu.kubg.edu.ua/index.php/conf/2016/index#.V8lNmNSLSHv
• Twórczość, koncepcja i realizacja ponad 50 kursów na odległość z zakresu informatyki, pedagogiki itd.
• uczestnictwo w ponad 100 forach naukowych (konferencje, sympozja, warsztaty itp.), 30 międzynarodowych konferencji (w szczególności ICTE 2008-2015, DIVAI 2010-2014, WCCE 2013, DLSC 2010-2015, DLCC 2010-2015, inne) .
• Staże naukowe i badania naukowe: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Śląski w Lizbonie, Uniwersytet w Twente (Holandia), Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska), Hiszpania, Uniwersytet Estremadury, Uniwersytet w Constantine w Filozofii Nitra, Ilmenay (Niemcy), Politechnika Belgia, Tomas More University
 
 
 

Galeria

[current-page:title] - obraz