Ogólne informacje o programie Erasmus

Erasmus jest jednym z komponentów programu Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie", obejmuje wyjazdy na studia, na praktyki oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni.
Przewidziany na lata 2007-2013 program LLP (The Lifelong Learning Programme) propaguje ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI oraz JEAN MONNET.
Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego, skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.
Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 
Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • kraj kandydujący: Turcja

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który umożliwia uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.
Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie  umowy bilateralnej pomiędzy instytucjami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.