Student

Każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego posiada swoje konto użytkownika w serwisie USOSweb, dające studentom możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS, sprawdzenia przyznanych stypendiów oraz miejsca w akademiku, wprowadzenia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także uzyskania informacji o numerze indywidualnego konta bankowego, na które student będzie zobowiązany wnosić ewentualne opłaty związane ze studiami. Większość Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uruchamia elektroniczne rejestracje do grup zajęciowych, w których studenci uczestniczą za pomocą serwisu USOSweb. Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia wprowadzenie ocen oraz sylabusów do zajęć.

USOSweb dla studenta

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik - 338546380

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok     Pedagogika

I - III rok Oligofrenopedagogika z arteterapią

II rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

              - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

               - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

I rok  Etnologia i antropologia kulturowa

II rok Etnologia

III rok Etnologia

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

I - II rok Pedagogika - wszystkie specjalności

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Obsługa studentów studiów  niestacjonarnych 

 sobota   8.00 – 14.00

lic.  Katarzyna Kazimor 338546378

Marta Kochutek 338546377

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 3

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I - III rok  Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

III rok  - specj. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i terapia pedagogiczna

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych

sobota 8.00 - 14.00

Bożena Bujok 338546381

-----------------------------------------------------------------------------------------------

obsługa świadczeń pomocy materialnej

Pokój 1  tel. 338546374 - mgr Anna Szczypka-Rusz,

Pokój 1c tel. 338546376 - mgr Jadwiga Kozakowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(+48) - 33 - 8546 160.

Pokój 106

 

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W SERII WYDAWNICZEJ
„CIESZYŃSKIE NAUKOWE FORUM STUDENCKIE”
WYDZIAŁU ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
 
Szanowni Państwo! Drodzy Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie!
W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kolejnego tomu „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego”.
Publikacja obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje mają stwarzać pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kilku działów/rubryk: artykuły naukowe, komunikaty z badań, doświadczenia krajowe i zagraniczne, sprawozdania z konferencji, recenzje prac naukowych, materiały pomocnicze dla studentów, np. wykaz bibliografii z danej tematyki.
Wymogi redakcyjne:
1. Artykuł składany do redakcji powinien być zarekomendowany do druku przez pracownika naukowego naszego wydziału (pisemna rekomendacja m.in. promotora pracy licencjackiej/magisterskiej, opiekuna roku, opiekuna koła naukowego) oraz przedstawiciela samorządu studenckiego.
2. W dalszych pracach redakcyjnych teksty będą podlegać recenzji naukowej niezależnych dwóch recenzentów.
3. Artykuły powinny być przygotowane wg norm Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
4. Prosimy o podanie danych autora/autorów (imię, nazwisko, kierunek, specjalność, rok studiów, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu).
 
 
Zachęcamy do składana tekstów do każdej z rubryk.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
mgr Aleksandra Gancarz - Sekretarz Redakcji
e-mail: o.gancarz@gazeta.pl
tel. (+48) 513505726
Magdalena Stokłosa - Sekretarz Redakcji
e-mail: madzia18-96@o2.pl

Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej
Zarządzenie nr 68/2010 z dnia 2010-08-11 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej.
Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2013
 
Organizacja roku akademickiego 2015/2016
Zarządzenie nr 44 Rektora z dnia 17 marca 2015
 
Informacja dla osób ubiegających się o IOS i ITS
- UCHWAŁA NR 64 - warunki przejścia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
- UCHWAŁA NR 65 - zasady udzielania zgody na  ITS
 
 
Łączenia dwóch specjalności w obrębie jednego kierunku studiów
UCHWAŁA NR 6
Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: łączenia dwóch specjalności w obrębie jednego kierunku studiów

Łączenie dwóch specjalności w obrębie kierunku studiów przez studentów możliwe jest tylko w przypadku spełnienia warunków określonych dla trybu Indywidualnego Toku Studiów
Jeżeli student nie spełniający tych warunków zostanie przyjęty na drugą specjalność lub kierunek w wyniku odrębnego postępowania kwalifikacyjnego zobowiązany będzie do wyboru tylko jednej specjalności

 
Łączenia przez studentów dwóch lat studiów
UCHWAŁA NR 5
Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: łączenia przez studentów dwóch lat studiów

Student ubiegający się o łączenie dwóch lat studiów powinien uzyskać średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego przebiegu.
Ponadto w przypadku łączeniu dwóch ostatnich lat studiów do wniosku należy dołączyć opinię promotora zawierającą informację o możliwości finalizacji pracy w określonym terminie.
W przypadku łączenia pozostałych lat do wniosku winna być dołączona opinia opiekuna specjalności/kierunku.
Jeżeli student, który uzyskał zgodę na łączenie dwóch lat studiów nie uzyska w terminie wszystkich zaliczeń lub nie obroni pracy kierowany będzie na powtarzanie wyższego roku.

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

MOST logo

 

Koordynatorzy ds. Programu MOST:

Bliższe inforacje na temat programu.

 

Aktualności

Studiuj w Cieszynie - obraz

Cieszyn wśród braci studenckiej innych ośrodków słynie w z dwóch rzeczy.

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendiów ministra w roku akademickim 2015/16 można składać w Dziekanacie Wydziału w te

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego dla Studentów i Absolwentów naszej Uczelni organizuje cykl coachingowy dotyczący rozwoju

Szanowni Studenci I lat studiów wszystkich kierunków,

Spotkanie organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się 1.10.2015 roku o