Arteterapia

Podyplomowe Studia Arteterapia

 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.


czas trwania

3 semestry

zasady naboru

·         złożenie wymaganych dokumentów

·         decyduje kolejność zgłoszeń

·         słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych

wymagane dokumenty

  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia, które jest dostępne na stronie wraz z klauzulą informacyjną http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty
  • 2 fotografie,
  • odpis lub oryginał dyplomu studiów wyższych licencjackich lub magisterskich
  • ksero dowodu osobistego

 

Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce
 

data rozpoczęcia

luty 2019 r.


miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62, , pok. 17 (parter)

tel. 33 8546150, fax. 33 8546101
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. Urszula Szuścik, tel.: 33 8546219
e-mail:
urszula.szuscik@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150
e-mail: 
magdalena.gawor@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów:  Przedłużona rekrutacja


29.10.2018 – 31.01.2019od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

 

 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności.
Opłata po terminie lub w ratach wynosi 1580 zł za semestr ; w 3 ratach: 521,40 (I rata), 521,40 (II rata), 537,20 (III rata).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (8.00-18.00).

Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

Arteterapia

Warsztaty realizowane w ramach praktyk na studiach podyplomowych Arteterapia