Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Podyplomowe studia edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3). Kształcenie na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110, załącznik do rozporządzenia: standardy kształcenia nauczycieli). Studia przygotowują merytorycznie do pracy w systemie oświaty przedszkolnej, do prowadzenia zajęć w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu dydaktyk przedmiotowych (zajęć). Łącznie 358 godzin (90 godzin wykładów, 268 godzin ćwiczeń, w tym 10 godzin seminarium dyplomowego), a ponadto praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w klasach I-III w szkole podstawowej zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń, słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

Luty 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62
pok. 7A 
tel.: (33) 854-61-12, 
fax: (33) 854-61-01
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studium:
prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, tel.: (33) 854-61-12, e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl
Sekretarz:
mgr Agnieszka Kmiotek, tel.: (33) 854-61-12, 85446379, e-mail: agnieszka.pyszny@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów:

Przedłużona rekrutacja do 31.01.2019 r.

29.10.2018 – 31.01.2019  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

 
 
 

03.09.-20.09.2018 
 

opłata

1200 zł za semestr lub 1260 zł w 3 ratach: 415,80 (I rata), 415,80 (II rata), 428,40 (III rata)

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela.

Załączniki