Resocjalizacja i socjoterapia

NOWOŚĆ – RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA - kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej

 

CZAST TRWANIA: 2 semestry

KOSZT: 1350 zł/semestr

REKRUTACJA: 01.07.-20.09.2017 r.

ADRESACI: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich nauk społecznych

 

OPIS: Kwalifikacyjne studia podyplomowe resocjalizacja i socjoterapia - to program studiów wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Absolwent studiów zdobywa kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym.

Resocjalizacja i socjoterapia