Resocjalizacja z interwencją kryzysową

Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe - nowość

 

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji.

Podstawową ideą resocjalizacji, w tym działań interwencyjnych jest umiejętność właściwej diagnozy i oceny sytuacji osób będących w kryzysie życiowym, wykazujących cechy niedostosowania społecznego, wykolejenia przestępczego oraz naznaczonych patologią społeczną, a wobec tego podejmowanie interdyscyplinarnych działań korekcyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, społecznych lub interwencyjnych.

Z uwagi na złożoność powyższych problemów, absolwent studiów podyplomowych będzie wyposażony w wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu, teoretycznych podstaw resocjalizacji i interwencji kryzysowej, podstaw prawa wobec zjawisk niedostosowania społecznego i przestępczości, organizacji instytucji resocjalizacji, socjoterapii i interwencji kryzysowej oraz diagnozy w resocjalizacji, patologii społecznych i działań profilaktycznych wobec nich.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, jak również umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia w sytuacji wybranych kryzysów życiowych.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I i/lub II stopnia i/lub jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika, lub innych kierunków, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych, lub innych pokrewnych kierunków studiów.

Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji z interwencją kryzysową nie obejmują przygotowania pedagogicznego.

 

Absolwent studiów podyplomowych z resocjalizacji z interwencją kryzysową może być zatrudniony jako:

 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • pedagog w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • pracownik w punktach interwencji kryzysowej oraz punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw
 • pedagog w centrach profilaktyki społecznej
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Ponadto absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego, a także stanowisko wychowawcy w jednostkach penitencjarnych (po spełnieniu pozostałych warunków konkursowych, określonych odrębnymi przepisami prawa).

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich kierunków humanistycznych i społecznych.

wymagane dokumenty

Teczka kandydata:
 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia )
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub licencjackich
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu tożsamości
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem studiów oraz programem studiów

data rozpoczęcia

1 października 2016 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62, , pok. 17 (parter)
tel. 33 8546150, fax. 33 8546101

e-mail:

resocjalizacja.cieszyn@o2.pl
magdalena.gawor@us.edu.pl

Fanpage studiów na Facebooku

Kierownik studiów: dr Ilona Fajfer-Kruczek
e-mail: ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów

01.09.-22.09.2016 zgłoszenia drogą mailową na adres: magdalena.gawor@us.edu.pl; (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty)
01.09.-22.09.2016 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

1550 zł za semestr lub 1630 zł w 3 ratach: 537,90 (I rata), 537,90 (II rata), 554,20 (III rata)

limit przyjęć

min. 20 osób – maks. 60 osób