Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE I stopnia

 • Studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne.
 • Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej.
 • Program studiów obejmuje podstawy filozofii, socjologii (socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), wprowadzenie w problematykę mediów, zarządzania w kulturze, dziedzictwa kulturowego.
 • Student ma możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości ,uczestniczy w zajęciach terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozach twórczych i badawczych.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, samodzielna  działalność projektowa  w zakresie działań społeczno-kulturalnych

https://www.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności.
Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk, w ramach: 

specjalności na I stopniu: 

 • antropologia stosowana i studia kulturowe
 • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym

specjalności na II stopniu: 

 • ekologia kulturowa
 • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego
 
Perspektywy zawodowe:
koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I stopnia

Studia dla zainteresowanych edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach realizowanych zajęć student -  pod kierunkiem najlepszych pracowników naukowych - tutorów, terapeutów i diagnostów – zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju pod kierunkiem.  Poznaje metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych.

Na studiach przywiązywana jest szczególna waga do kształtowania postawy tolerancji, otwartości na potrzeby drugiego człowieka poprzez rozwój własnej osoby w kontakcie z drugim człowiekiem.
Studia to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych i wytrwałych.

Perspektywy zawodowe:
praca w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, instytucjach opieki całkowitej i dziennej   (warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia), organizacjach pozarządowych.

ZałącznikWielkość
PDF icon Oligofrenopedagogika z arteterapią.pdf42.28 KB

STUDIA STACJONARNE I stopnia, II stopnia,       NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Specjalności na studiach II stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
 • pedagogika społeczna z geragogiką,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY
STUDIA I stopnia

Studia zapewniają pełne kwalifikacje pedagogiczne, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk społecznych oraz pracy socjalnej.  Podczas studiów pomagamy rozwinąć umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej i społecznej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
Absolwenci przygotowani są do pełnienia roli asystenta rodziny - zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi.

Perspektywy zawodowe: 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, kuratela sądowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy gminny, domy pomocy społecznej.


ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
STUDIA  I i II stopnia

Specjalność nauczycielska. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Na studiach II stopnia absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na tę specjalność. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę : o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną; odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania), zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)  oraz organizacji i prowadzenia badań.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  pedagog szkolny, pedagog pracy korekcyjno-kompensacyjnej w klasach I-III.

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 STUDIA I i II stopnia

Specjalność nauczycielska. Absolwent studiów  I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia, przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Na studiach II stopnia absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na tę specjalność. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę: o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną, odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania)  oraz organizacji i prowadzenia badań.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  jako pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej lub środowiskowej.


 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
 STUDIA II stopnia

Specjalność nauczycielska. Studia wyposażają w wiedzę i praktykę o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną, odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania); z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wsparcia jego rodziny  oraz organizacji i prowadzenia badań.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia w zawodzie nauczyciela.
 

Perspektywy zawodowe:
praca w placówkach przedszkolnych (państwowych i prywatnych), w oddziałach, zespołach, punktach, ośrodkach,  przedszkolach  specjalnych, integracyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
  STUDIA II stopnia

To oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach.
 

Perspektywy zawodowe:
żłobek, szkoła (świetlica, pedagog), placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjny), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej.


PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z GERAGOGIKĄ
STUDIA  II stopnia

Studia uwrażliwiają na potrzeby seniorów, uczą przezwyciężania konfliktów międzypokoleniowych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z osobami starszymi w środowisku lokalnym. Absolwent będzie umiał zmotywować osoby w wieku emerytalnym i zorganizować alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania oraz w placówkach opiekuńczych.  Studia pozwolą spojrzeć młodym ludziom na osoby starsze jako skarbnicę mądrości, pokłady twórczych pomysłów oraz źródło optymizmu i witalności.
 

Perspektywy zawodowe:
domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, kluby seniora, dzienne ośrodki wsparcia dla osób starszych, uniwersytety III wieku, szpitalne oddziały geriatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria.

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ
  STUDIA II stopnia

Studia wdrażające nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych.
 

Perspektywy zawodowe:
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, placówki resocjalizacyjne.


 

 

 

STUDIA STACJONARNE  i NIESTACJONARNE  II stopnia

Specjalność: surdopedagogika z arteterapią

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową.

Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami.

Perspektywy zawodowe:

praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), organizacjach pozarządowych.

 

STUDIA  STACJONARNE
II stopnia
Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.
W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno - warsztatowe  i projektowe. Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  
do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).
Perspektywy zawodowe:
prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury; organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych, badania w tym zakresie.

STUDIA STACJONARNE II stopnia
       
Absolwent jest wyposażony w rzetelną, pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności w obrębie grup modułów pedagogicznych, informatycznych, zarządzania e-learningiem, a także posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych.
Zna i rozumie teorie i metody: związane z  projektowaniem  kursów elektronicznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz złożone zależności między nimi; dotyczące stosowania  rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość; stosowane  we  współpracy  z  dostawcami  i  odbiorcami  usług  edukacji  na odległość. Absolwent posiada znajomość głównych obszarów z zakresu psychologii zarządzania.
Dużym walorem kierunku są praktyki w międzynarodowych firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania na potrzeby e-learningu, uzyskania podwójnych dyplomów.
Studia opracowane w języku polskim i angielskim. Do 50% zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem technologii e-learningowej, co zapewnia giętki elastyczny tryb nauczania-uczenia się.  
Perspektywy zawodowe:
praca w różnych instytucjach oświatowych (szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli) publicznych oraz niepublicznych uczelniach, firmach państwowych lub prywatnych świadczących usługi edukacyjno – doradcze, w różnych sektorach biznesu, a także w firmach zajmujących się opracowaniem kursów zdalnych.
Została podpisana Umowa o podwójnych dyplomach z uczelnią partnerską Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina. Także w najbliższych planach złożenie Wniosku na grant w ramach programu Erasmus Mundus oraz uzyskanie środków na wyższe stypendia dla najlepszych studentów oraz staży na renomowanych uczelniach zagranicznych.
[current-page:title] - obraz