XV KONFERENCJA NAUKOWA nt. Bilans zysków i strat. Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych - od ideologii do codzienności

[current-page:title] - obraz
XV KONFERENCJA NAUKOWA nt. 
Bilans zysków i strat. Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych - od ideologii do codzienności
Ustroń, 16 17 kwietnia 2018 r.
 
                 W trakcie kolejnej – już piętnastej– konferencji pragniemy skoncentrować dyskusję wokół problematyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. Nieco prowokacyjne wyeksponowanie w tytule konferencji „bilansu zysków i strat” – w zamiarze organizatorów – służy zachęceniu uczestników konferencji do prób podsumowań osiągnięć jak i niepowodzeń w zakresie konstruowania idei, koncepcji oraz wdrażania praktyk inkluzyjnych. Wyrażamy przekonanie, że teoretyczny dorobek, jak i codzienne doświadczenia działań inkluzyjnych, wpisane już na stałe w tradycję pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych, zachęcają nie tylko do prób podsumowań, ale także prezentowania doniesień z badań oraz konstytuowania w związku z nimi nowych rozwiązań. 
Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna w aspekcie masowego wzrostu publikacji naukowych, pseudonaukowych i publicystycznych ignorujących ugruntowane już doświadczenia oraz wypracowane naukowe koncepcje inkluzji omawianej grupy osób. Pragniemy zatem kontynuować problematykę codzienności osób z niepełnosprawnością, podejmowanych społecznie działań na rzecz poprawy ich sytuacji – zarówno tych przynoszących rzeczywiste zmiany jak i tych pozorowanych, pozostawiających swoje ślady jedynie w licznych rozporządzeniach i pustych decyzjach na poziomie władz lokalnych i krajowych.

          Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie szerokiego tematu konferencji z nadzieją skoncentrowania dyskusji wokół kilku grup tematycznych: roli interdyscyplinarnej wiedzy w kreowaniu teorii oraz praktyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością, przemian nauk o niepełnosprawności i ich skutków dla praktyk inkluzyjnych w zakresie wsparcia oraz, a także możliwych drogach transformacji edukacji uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego – szczególnie w kontekście aktualnych i oryginalnych doniesień z badań. Liczymy, że Państwa diagnozy oraz propozycje staną się inspiracją do promowania korzystnych rozwiązań praktycznych oraz demaskowania pozorowanych działań podejmowanych na rzecz osób obarczonych niepełnosprawnością zarówno w sferze publicznej jak niepublicznej. Zaprezentowane przez Państwa wystąpienia w formie artykułów, po pozytywnej opinii recenzentów, zamierzamy opublikować w kolejnych tomach czasopisma „Problemy Edukacji, Socjalizacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz w pracy zbiorowej.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

Komitet organizacyjny

Sekretarze                                                                  

dr Ilona Fajfer-Kruczek
mgr Sebastian Mrózek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego    
prof. dr hab. Zenon Gajdzica